Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2024

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Charper (hierna “wij”, “ons” of “onze”), een handelsnaam van VAN GOSSUM CONSULT BV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Felix Timmermanslaan 11, 2630 Aartselaar, België, ingeschreven in het Belgisch Handelsregister onder ondernemingsnummer BE0865.698.868, en de gebruiker (“u” of “uw”) van onze website www.charperbusiness.com (“Website”) en alle gerelateerde diensten.

2. Acceptatie van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze Website en/of onze diensten, verklaart u deze Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze Website of diensten.

3. Gebruik van de Diensten

U stemt ermee in om onze Website en diensten uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord om geen inbreuk te maken op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten en eigendomsrechten.

4. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op onze Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, audioclips, software en andere materialen, zijn eigendom van Charper of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en merkrechten. Het is niet toegestaan om enige inhoud van onze Website te kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, vertalen, publiceren, overdragen, verkopen of afgeleide werken ervan te creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Charper.

5. Links naar andere websites

Charper wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf onze website. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat andere websites mogelijk verschillende privacypraktijken hanteren. Het plaatsen van een link naar een website impliceert niet dat wij de inhoud van die website expliciet goedkeuren, noch kunnen wij de voortdurende nauwkeurigheid ervan garanderen.

6. Bestellingen / Inschrijvingen
De algemene voorwaarden gelden voor alle voorstellen, offertes, deelnameformulieren, facturen, opdrachten en evaluatieformulieren. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van een wettelijke volmachthouder van Charper Business, Van Gossum Consult BV (hierna “CHARPER”). De algemene voorwaarden van CHARPER hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen hierop zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van CHARPER.

De overeenkomst komt definitief en onherroepelijk tot stand door ondertekening van een offerte of een deelnameformulier. De prijzen op de offerte / de offertes / het deelnameformulier zijn maximaal 30 dagen geldig na datum ondertekening van het betreffende document. Na deze termijn kan CHARPER de prijzen eenzijdig wijzigen naar de prijzen die op dat moment van toepassing zijn. Aansluitend op de ondertekening van de offerte / het deelnameformulier zal ook onmiddellijk de factuur worden opgemaakt. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen van CHARPER betaalbaar binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het volgende verschuldigd zijn: een conventionele verwijlinterest van 1%/maand op het factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €500 en onverminderd het recht van CHARPER haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

7. Opleidingsdata

De opleidingsdata worden opgegeven en worden gerespecteerd. Mochten de overeengekomen opleidingsdata niet nagekomen kunnen worden, welke ook de oorzaak van de vertraging, zal dit geen recht geven tot annulering van de bestelling door de klant of tot een schadevergoeding voor de klant van welke aard dan ook.

Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor een (cyclus van) opleiding(en), training(en) of persoonlijk(e) begeleidingstraject(en), zal hij dienen te starten op de datum vooropgesteld door CHARPER. Deze dag wordt vermeld in het voorafgaande kennismakings- en oriëntatiegesprek en hiervan wordt niet afgeweken.

8. Betalingen door de klant
Betalingen die reeds door de klant werden verricht zijn definitief verworven. Voor internet gerelateerde producten zal er ook 100% van het gefactureerde bedrag verschuldigd zijn, van zodra er online gegevens, documenten, groeitrajecten en materialen in de meest brede zin van het woord gedeeld worden. Verder zal bij annulering alle materiaal dat eventueel reeds door de deelnemer werd ontvangen, binnen de 10 dagen in perfecte staat worden terug bezorgd op het adres van CHARPER, zijnde Felix Timmermanslaan 11 te 2630 Aartselaar. Wanneer hiervan afgeweken wordt, zal er een administratieve kost van € 190 worden aangerekend.

9. Inschrijving voor een Cyclus

Wanneer de deelnemer zich inschrijft voor een cyclus zullen er door CHARPER met de deelnemer online gegevens, documenten, groeitrajecten gedeeld worden. De informatie op deze manier verkregen kan op geen enkele manier gekopieerd of verspreid worden door de deelnemer. Deze documenten, gegevens en groeitrajecten worden pas verstrekt na volledige betaling van de factuur en is 2 jaar geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het niet voorhanden zijn van de online documenten, gegevens en groeitrajecten, om welke reden ook, geeft de deelnemer/klant geen recht de bestelling te annuleren of geeft de deelnemer/klant geen recht op een schadevergoeding van welke aard dan ook. Bij annulering van de cyclus zal de toegang tot de online gegevens, documenten en groeitrajecten onmiddellijk stopgezet worden.

10. Klachten
Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief worden overgemaakt aan CHARPER.

11. Foto’s & Camerabeelden

De deelnemer is door ondertekening van de offerte / het deelnameformulier akkoord met het feit dat op de opleiding beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt. Deze kunnen door CHARPER  gebruikt worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via o.a. website van CHARPER, sociale media en door de verkoop van o.a. DVD’s en internet gerelateerde producten. Wanneer het geïndividualiseerde beelden van de deelnemer betreft, heeft deze steeds het recht deze beelden te raadplegen, en zich eventueel te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. De specifieke algemene voorwaarden omtrent de verwerking en gebruik van de persoonsgegevens worden weergegeven als bijlage aan deze algemene voorwaarden. Een interview gegeven door de deelnemer over zijn ervaringen in en rond de opleiding wordt aanzien als impliciete instemming om de beelden voor commerciële doeleinden te gebruiken.

12. Aansprakelijkheid

CHARPER garandeert geen enkel specifiek financieel of persoonlijk resultaat. Hoe klanten resultaten ervaren zal afhangen van het niveau van engagement en inspanning die in het programma wordt gestoken. Het gebruik van alle materialen betekent dat de deelnemer/klant zich akkoord verklaart met alle bepalingen in de Algemene Voorwaarden, eventuele Gebruiksvoorwaarden en eventuele terugbetalingspolitiek. De deelnemer/klant begrijpt dat hij/zij en hij/zij alleen verantwoordelijk is voor al dan niet geleverde inspanningen en gaat akkoord om CHARPER als organisatie en alle personen die daaraan in eender welke hoedanigheid verbonden zijn te vrijwaren van eender welke problemen die zich zouden voordoen door gebruik te maken van onze materialen, documenten en gegevens.

13. Personeel

Tijdens en na de samenwerking (max. 3j na laatste contact met CHARPER) kan de klant geen personeel van CHARPER  (of van andere ondernemingen met dezelfde zaakvoerder) overnemen. Wanneer dit toch gebeurt zal een schadevergoeding van min. €47.000 excl. BTW te betalen zijn door de klant aan CHARPER.

14. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie van de herziene versie op onze Website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op updates.

Voor de specifieke algemene voorwaarden voor het gebruik van internet gerelateerde producten kan u terecht op www.charperbusiness.com.

15. Toepasselijk recht en jurisdictie

De opdracht van CHARPER  wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

16.Contact opnemen

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld op onze Website.